ประวัติความเป็นมา

20 มิถุนายน 2551

ก้าวแรกสู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยภายใต้ชื่อ "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

ตั้งแต่ปี 2475 ผ่านยุคบุกเบิก สู่ยุคพัฒนา และก้าวสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์อันยาวนานที่สั่งสมมาตลอดกว่า 86 ปี จนเกิดการควบรวมระหว่างบริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ภายใต้ชื่อว่าบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นวันรวมใจเป็นหนึ่ง เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ และการให้บริการ โดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว ทำให้การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครั้งนี้ สามารถนำพาบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สู่การเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ครองอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย และยังมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล สู่บริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)"

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาทมีความเป็นมืออาชีพด้านการประกันภัย
รวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล

เราเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จึงได้รับความเชื่อมั่นจาก ลูกค้า คู่ค้า และสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเอกลักษณ์ใน ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทย เน้นการบริหารงาน ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ให้ความใส่ใจสังคม ซึ่ง ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมใจ กันรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับการให้บริการที่ซื่อสัตย์สุจริตแก่ลูกค้าจนได้รับ ความไว้วางใจ ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักและยอมรับ ของสาธารณชนโดยทั่วไป

รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยืนหยัดอยู่ในอันดับ 4 ของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย ได้อย่างมั่นคง รางวัลอันทรงเกียรติจากหลายหน่วยงานสะท้อนถึงความเชื่อมั่นจากสาธารณชน และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทดำเนินกิจการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เราจะขับเคลื่อนองค์กรและสังคมไทย ให้เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน

ปี 2563

- รางวัลองค์กรขยายผล ภายใต้โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- รางวัล “บริษัทประกันภัยที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมประกันภัย ประจำปี 2562” ในงานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2563 (Prime Minister’s Insurance Awards 2020) โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2562

“2019 Thailand’s Most Admired Company” จากนิตยสาร Monograph (ในเครือแบรนด์เอจ) เป็นบริษัทอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งในด้านนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบธุรกิจ การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และการจัดการ

ปี 2561

- รางวัลสร้างสรรค์สังคมไทย จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- “2018 Thailand’s Most Admired Company” จากนิตยสาร Monograph (ในเครือแบรนด์เอจ) เป็นบริษัทอันดับ 1 ในหมวดธุรกิจประกันวินาศภัย ทั้งในด้านนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบธุรกิจ การบริการ ภาพลักษณ์องค์กร และการจัดการ

ปี 2560

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)

ปี 2559

- รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
- รางวัลองค์กรธุรกิจสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- รางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนโครงการตู้ชื่นใจ เพื่อคนพิการ

ปี 2558

- รางวัลองค์กรธุรกิจสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2558 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- รางวัลโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ปี 2558

ปี 2557

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 3 ประจำปี 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2556

รางวัลองค์กรธุรกิจสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2556 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปี 2554

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2553

รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ปี 2550

รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทยประจำปี 2550


จนถึงปัจจุบัน เรายังคงเดินหน้าเพื่อสร้างความสำเร็จ ไปพร้อมกับ
รอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกน... "เมืองไทยประกันภัย... ยิ้มได้ เมื่อภัยมา"