คณะกรรมการและผู้บริหาร | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารคนสำคัญที่มีส่วนช่วยในการผลักดันบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้มุ่งมั่น สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ และให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อเป็นหนึ่งในใจผู้บริโภคทุกกลุ่ม เราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้นเราจะเติบโตอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ ด้วยพื้นฐานแห่งความเชื่อมั่นของลูกค้าคู่ค้า และสาธารณชนยืนหยัดเป็นองค์กรที่ผู้บริโภคให้ความเชื่อถือไว้วางใจ และอบอุ่นใจในทุกกรณี

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานกรรมการ

 • นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

  รองประธานกรรมการ

 • นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ

  รองประธานกรรมการ

 • นางนวลพรรณ ล่ำซำ

  กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  และ กรรมการคณะอำนวยการบริหาร

 • นายสาระ ล่ำซำ

  กรรมการ และกรรมการคณะอำนวยการบริหาร

 • นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย

  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
  และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 • นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม

  กรรมการอิสระ
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 • นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

  ประธานคณะอำนวยการบริหารและ
  ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • นางปุณฑริกา ใบเงิน

  กรรมการ กรรมการและเลขานุการคณะอำนวยการบริหาร

 • นายพิลาศ พันธโกศล

  กรรมการอิสระและ
  กรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

 • นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด
  แวน แคมเพน

  กรรมการ

 • นายฮาน ม็อง ซิว

  กรรมการ

 • นายประเวช องอาจสิทธิกุล

  กรรมการอิสระ

 • นายบุญชัย โชควัฒนา

  กรรมการอิสระ และ
  กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

 • นายธนวรรธน์ พลวิชัย

  กรรมการ

 • นายกำพล ศรธนะรัตน์

  กรรมการอิสระ

 • นายพงษ์เทพ ผลอนันต์

  กรรมการอิสระ


ผู้บริหาร

 • นางนวลพรรณ ล่ำซำ

  กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​

 • นางปุณฑริกา ใบเงิน

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน​

 • นายวาสิต ล่ำซำ

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการขายและการตลาด​

 • นายสุรัตน์ ศรีสมบุญกุล ​

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  ผู้บริหารสูงสุดด้านการปฏิบัติการ​

 • นายพงศธร เลี่ยมนาค ​

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  ผู้บริหารสายงานธุรกิจประกันภัยทั่วไป​

 • นายพุทธา วิริยะบวร ​

  รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  ผู้บริหารสายงานการขายช่องทางธุรกิจนายหน้า​