Career

Join us! Be part of our MTI family and grow together.

Job application form

Only .doc or .pdf<br&gt;size less than 10 mb

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (5 Positions)

Work

  ติดต่อดูแลประสานงานกับทางลูกค้าและเจ้าหน้าที่ภายในบริษัทฯ ของโครงการต่างๆที่ดูแลรับผิดชอบ ในกรณีที่ลูกค้าหรือเจ้าหน้ามีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการทำประกันภัย เพื่อสร้างความประทับใจและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าและบริษัทคู่ค้า

   

  1.         ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่างๆ ช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าเกิดปัญหาหรือมีความไม่เข้าใจในการทำประกันภัยหรือในผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ

  2. &nbsp;       ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ในบริษัทเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่นประสานงานในเรื่องการทำ Report ต่างๆ ติดตามการชำระค่าเบี้ย

  3.    ;     มีการออกบูทเพื่อไปประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายงานเพิ่ม

  4.      &nbsp;  จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารต่างๆในการประชุม เพื่อนำเสนอคู่ค้าและลูกค้า

  5.      &nbsp;  เข้าพบคู่ค้าเพื่อเยี่ยมเยือน รับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงให้การทำงานได้ราบรื่น รวดเร็ว และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคู่ค้าและบริษัท

Requirement

  1.  &nbsp;      จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา  บริหารธุรกิจ การเงิน ประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัย การตลาด

  2.    &nbsp;    มีประสบการณ์ด้านประกันภัย  อย่างน้อย 2-4 ปี 

  3.         มีความรู้ในเรื่องของการคำนวณเบี้ย

  4.         มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและงานขาย

  5.       &nbsp; มีทักษะการนำเสนอ และเจรจา

  6.     &nbsp;   สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

APPLY NOW
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (โซนภาคเหนือ,ภาคตะวันออก,ภาคอีสาน) (9 Positions)

Work

  - คีย์ข้อมูลการออกกรมธรรม์สาขา และรับงานผ่านช่องทาง Online E-mail จากตัวแทนและดีลเลอ เพื่อคิดเบี้ยและติดตามงาน

  - ออกตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

  - รับผิดชอบในการให้บริการแก่ลุกค้าและตัวแทนที่มาติดต่อหน้าเคาเตอร์ในเรื่องการรับ

  - จ่ายเงิน รวมถึงรับชำระด้วยบัตรเครดิต เช็คเงินโอน

  - ตัดชำระเบี้ยและสรุปปิดเงินสดย่อยที่จ่ายให้พนักงานภายในเป็นรายวัน

  - ตรวจสอบใบเสร็จและใบกำกับภาษีที่คู่ค้านำมาใช้รับชำระกับทางบริษัทฯให้ถูกต้อง

  - แยกประเภทเช็คและเอกสารจ่ายเงินสดในแต่ละวัน

  - ตอบข้อซักถามต่างๆด้านการเงินแก่ลูกค้าและตัวแทน

  - งานที่ได้รับมอบหมาย

Requirement

  ***ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***

  - จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี/การเงิน/บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

  - มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้าและออกตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย 1 ปี

  - สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  - มีความสนใจงานบริการลูกค้า มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสาร

  - หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

APPLY NOW
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการเบี้ยประกันภัย (2 Positions)

Work

  • จัดทำรายงานเบี้ยประกันภัยค้างชำระ ตามช่องทางการขายที่รับผิดชอบ

  • ตรวจสอบ และ ยืนยันยอด เบี้ยประกันภัยค้างชำระ กับนายหน้าและลูกค้า เพื่อการติดตาม และทวงถามรายการค้างชำระ

  • จัดเตรียมเอกสาร เพื่อการวางบิล และรับชำระ เช่น รายงานเบี้ยประกันภัยค้างชำระ เอกสารใบกำกับภาษี เป็นต้น

  • นำส่งรายงานการรับชำระ พร้อมรายละเอียดประกอบ ให้กับฝ่ายการเงินเพื่อดำเนินการรับชำระผ่านระบบ

  • ติดตาม สอบถาม ถึงสาเหตุของเบี้ยประกันภัยค้างซึ่งไม่ได้รับชำระตรงตามรอบบิล และประสานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการวางบิล และการรับชำระเบี้ยฯ

Requirement

  • ชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป

  • ระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • สามารถใช้ โปรแกรม Excel, Word ได้ดี

  • ความสามารถในการเจรจาต่อรอง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

  • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป ด้านการจัดเก็บเบี้ยประกันภัย หรือ การเงิน

APPLY NOW
Actuary Specialist (1 Positions)

Work

  • ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การจัดทำประกันภัยต่อ และการประเมินความเสี่ยง
  • คำนวณเงินสำรองประกันภัยและจัดทำรายงานความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัย  พร้อมรายงานผลการรับประกันภัยให้กับผู้บริหาร
  • ตรวจสอบงานคณิตศาสตร์ประกันภัยในด้านต่างๆให้เป็นตามหลักการของ คปภ.
  • นำเสนอพร้อมให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

Requirement

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขา คณิตศาสตร์ประกันภัย
  • มีประสบการณ์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน และการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ
  • ความสามารถการนำเสนอ การประสานงาน
  • ทักษะความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ
  • มีความชำนาญในโปรแกรม Microsoft  
APPLY NOW
Marketing Communication (1 Positions)

Work

  • วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด ในทุกช่องทางการขายของบริษัทฯ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์อย่างเหมาะสม เพื่อสื่อสารผลิตภัณฑ์ แคมเปญ แบรนด์ ให้เกิดการจดจำและนำมาสู่การเพิ่มยอดขาย
  • บริหารจัดการแคมเปญ เครื่องมือประกอบการขาย และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับช่องทาง รวมไปถึงพัฒนาเนื้อหาสำหรับการสื่อสารให้เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย
  • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ในการผลิตเนื้อหา ชิ้นงาน และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการตลาด
  • ประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อบริหารจัดการช่องทางในการสื่อสารให้เหมาะสม   own media, earn media and paid media. 
  • ดำเนินการ ติดตาม และสรุปผล ตามแผนที่วางไว้ ในช่องทางต่างๆและจัดทำรายงานการสื่อสารเพื่อประเมินผล และพัฒนา
  • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (Special Project)

Requirement

  • จบศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Marketing Communication 1-2ปี
  • มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้โปรแกรมออกแบบได้ในเบื้องต้น (Ai Ps Canva etc.) 
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทั้งการพูด และเขียน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับผู้อื่นได้ เรียนรู้งานได้เร็ว สามารถคิดต่อยอดงานได้
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ติดตาม Social Media Trend อยู่เสมอ
APPLY NOW
Nurse Claim Assessor/พยาบาลพิจารณาสินไหม (5 Positions)

Work

  • อ่านและสรุปประวัติการรักษาทั้งกรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล  ทุพพลภาพ และสูญเสียชีวิต
  • ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของทางการแพทย์ 
  • เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมพิจารณารับประกันภัยอุบัติและสุขภาพในด้านของการแพทย์
  • เข้าชี้แจงคปภ.กรณีลูกค้าร้องเรียนในประเด็นการพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมเกี่ยวกับประเด็นทางการแพทย์
  • ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลต่าง ๆ  แล้วแต่กรณีที่ต้องขอข้อมูลหรือประสานงานอื่น ๆ
  • ตรวจเช็คประกันร่วม  รวบรวมข้อมูลจากการตรวจสอบประกันร่วม
  • ดูแลงานทางด้าน Fax Claim หากบริษัทฯ มีการนำระบบเข้ามาดำเนินการในการพิจารณาเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้ารับการรักษา
  • เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมชี้แจงรายละเอียดและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกรณีลูกค้าที่ไม่เข้าใจถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุ  โรค ในการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม (ค่ารักษาและเสียชีวิต)
  • ให้ความรู้  ถ่ายทอดประสบการณ์และทักษะในการสอนเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในเรื่องโรครวมถึงการอ่านประวัติการรักษา
  • เป็นที่ปรึกษากรณีพิสูจน์เกี่ยวกับเอกสารเคลมค่ารักษาพยาบาลและกรณีเสียชีวิต
  • ตรวจสอบ Case  Fax  Claim 100% และตรวจสอบผลการดำเนินการพิจารณา fax  claim&nbsp;ของ Outsource ได้
  • ตรวจสอบ file และข้อมูลการพิจารณาสินไหม และเตรียม soft file เพื่อส่งเรียกเก็บประกันต่อ

Requirement

  • เพศชาย/เพศหญิง  อายุไม่เกิน 35  ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาพยาบาลศาสตร์  นิติวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข
  • มีประสบการณ์ด้านพิจารณาสินไหมทดแทน ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ
  • มีทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพการพยาบาลเฉพาะทางเป็นอย่างดี
  • มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน เข้ากะได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MS Office
  • มีใจรักงานบริการ
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุกรุงเทพฯ และปริมณฑล (5 Positions)

Work

  • ให้บริการออกตรวจสอบอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อประเมินความเสียหายเบื้องต้นและให้คำแนะนำขั้นตอนการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  • บันทึกข้อมูลจากการตรวจสอบอุบัติเหตุให้ถูกต้อง
  • ดำเนินการทางด้านสินไหมให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ


  สวัสดิการ - พนักงานประจำ - รายได้ดี (เงินเดือน +ค่าออกตรวจสอบอุบัติเหตุ + รายได้อื่นๆ) - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสตามผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ - ประกันรถ ชั้น 1 (รถจักรยานยนต์) - โทรศัพท์มือถือ + ซิมการ์ด - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินสงเคราะห์พนักงาน

Requirement

  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 22 - 35 ปี
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
  • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร
  • มีความซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
  • มีใจรักในงานบริการ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น และรักการปฏิบัติงานบนท้องถนน
  • มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับขี่
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุและบริการลูกค้า (5 Positions)

Work

  • รับแจ้งอุบัติเหตุจากลูกค้า
  • ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุ
  • ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน แจ้งศูนย์บริการให้กับลูกค้า ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ หยุด 2 วัน (ไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ เป็นกะหมุนเวียน)

Requirement

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะในการสื่อสาร และการติดต่อประสานงาน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์และมีใจรักในการบริการ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • หากมีประสบการณ์ด้านการรับแจ้งอุบัติเหตุจะพิจารณาเป็นพิเศ
APPLY NOW
Compliance Officer & DPO Assistant (1 Positions)

Work

                Compliance

  1.1        ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติตาม     กฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ

  1.2      พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายโดยระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง &nbsp;กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงติดตาม

  1.3      รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ

  1.4      ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นประจำทุกปี รวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้

  1.5      ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการฝ่าฝืนกฎหมาย การสอบสวนผู้บริหาร และรายงานการถูกปรับหรืถูกดำเนินการทางกฎหมายใดๆ โดยสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

  1.6     เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. ในนามของบริษัทและปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะ อาทิ งานในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย


  Data Protection Officer

  2.1      ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

  2.2   &nbsp;      ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการเก็บ  รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

  2.3      ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามกฎหมาย

  2.4  ;       จัดทำระบบตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษา

  2.5        &nbsp;&nbsp;แจ้งเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

  2.6      วางแผนและกำหนดลำดับความสำคัญของกระบวนการ Transformation ทางเทคนิค และกระบวนการทางธุรกิจ ออกแบบและดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญทำให้เข้าถึงและสอดคล้องกับเป้าหมายเติบโตทางธุรกิจ

  2.7      พัฒนากรอบธรรมภิบาล  Risk Metrics  และกระบวนการเฝ้าระวัง รวมถึงตรวจสอบกลยุทธ์และวิธีการในการปกป้องข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

  2.8      ประเมินผลกระทบของการปกป้องข้อมูล (APIA: Automate Privacy Impact Assessment)


Requirement

         คุณสมบัติ:

  1. &nbsp;   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ด้านกฎหมายหรือสาขาอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
  2.     สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  3.   &nbsp; มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในด้านการกำกับดูแล
  4.     หากมีประสบการณ์ทำงานด้าน Compliance  จะพิจารณาเป็นพิเศษ หรือมีประสบการณ์ในธุรกิจประกัน     วินาศภัย ประกันชีวิต และการประกันภัยต่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5.     มีทักษะการใช้โปรแกรม Excel, Word, PowerPoint ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี
  6.     มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  7.     มีทัศนคติเชิงบวก
APPLY NOW
นักศึกษาฝึกงาน (10 Positions)

Work

  บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ยินดีรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ในสาขาวิชาต่างๆ


  โดยมีกำหนดการฝึกงานดังนี้
 • ช่วงเดือน มกราคม 2562 ถึง มีนาคม 2562 ด
 • ช่วงเดือน มิถุนายน 2562 ถึง กรกฎาคม 2562
 • **ระยะเวลาการฝึกงานสามารถยืดหยุ่นได้ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยกำหนด

Requirement

  1. นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขา สถิติประกันภัยหรือคณิตศาสตร์ประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงาน
  2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
  3. มีความสนใจเรียนรู้งานทางด้านธุรกิจประกันภัย
  4. มีทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
  5. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
  6. มีทัศนคติที่ดี
APPLY NOW
วิทยากรฝึกอบรม (1 Positions)

Work

  • ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ คปภ. และหลักสูตรตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ดำเนินการจัดฝึกอบรมผลิตภัณฑ์และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย
  • สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามแผนงาน
  • รวบรวม ติดตาม สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการจัดฝึกอบรมและประเมินผลการฝึกอบรม

Requirement

  1. เพศชาย / หญิง อายุ 25 ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีทักษะในการสื่อสารและนำเสนอ
  4. มีทักษะการเป็นผู้นำ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Power Point / Presentation)
  6. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
  7. ผ่านงานวิทยากรจำนวนผู้เข้าอบรม 100 คนขึ้นไป
  8. หากมีประสบการณ์ด้านการเป็นวิทยากรในธุรกิจประกันชีวิต/ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่สินไหมประกันภัยทั่วไป (2 Positions)

Work

  • มีความรู้ ความเข้าใจในกรมธรรม์ประกันภัยประเภท Non-Motor
  • เจรจาต่อรอง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • ทำเอกสารจ่ายค่าสินไหม รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Requirement

  • ชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์งานด้านสินไหมประกันภัย 1-3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ Microsoft office ได้ดี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
  • มีใจรักงานบริการ
  • มีความละเอียดรอบคอบ
APPLY NOW
ผู้บริหารส่วนวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลผลประโยชน์ (1 Positions)

Work

  • สนับสนุนข้อมูลด้านการประกันภัย เช่น ข้อมูลเบี้ยประกันภัย ค่านายหน้า ค่าสินไหม ต้นทุนค่าใช้จ่ายอื่น และ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท
  • การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือด้าน Agent / คู่ค้าเป็นรายๆ เพื่อดูผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และสามารถประเมินผลการดำเนินงานในอนาคตได้ พร้อมทั้งนำเสนอ/สื่อสารข้อมูลต่างๆให้ผู้บริหารทราบ
  • ชี้แจงรายละเอียดข้อมูล ข้อเท็จจริง ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลอื่น พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนขายต่างๆ และงบประมาณต้นทุนขาย
  • ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าใช้จ่าย เงื่อนไขและอัตราการจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน

Requirement

  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี การเงิน สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันภัย.
  • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 3ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยอย่างน้อย 5ปี
  • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีประกันภัยอย่างน้อย 5ปี
  • มีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น SQL, Microsoft Access, SAS
APPLY NOW
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสินไหมรถยนต์ (5 Positions)

Work

  • ตรวจสอบเงื่อนไขกรมธรรม์ ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ
  • พิจารณาค่าสินไหมทดแทน รถยนต์ ,ทรัพย์สิน , และกรณีสินไหมบาดเจ็บ

Requirement

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์งานด้านสินไหมรถยนต์ อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี
  • มีมนุษย์สัมพันธ์
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
APPLY NOW
Call Center (5 Positions)

Work

  • ให้บริการรับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาติดต่อ-สอบถาม
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า
  • ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทฯ

Requirement

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานเป็นอย่างดี
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • หากมีความรู้ในด้านการประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
APPLY NOW
(C# . NET) Programmer (2 Positions)

Work

  • Develop digital solutions for mobile and web applications
  • Work as part of an Agile software development team
  • Contribute to the technology architecture and design for Digital solutions
  • Actively participate in Agile delivery processes, including planning and estimation
  • Review and contribute to technical standards for Digital solutions including software coding standards and testing practices
  • Develop solutions to align with Digital technology roadmaps
  • Maintain automated test frameworks
  • Identify emerging trends and innovations that can be adopted to benefit members and employers
  • Collaborate with the security team to ensure that Digital services delivered meet the highest technology security standards
  • Provide third-level support for Digital services and maintain an ongoing knowledge base to assist with efficient issue resolution
  • Perform code reviews of software developed either internally or through partner organizations
  • Identify and implement continuous improvement opportunities
  • Perform other duties as directed

Requirement

   Qualifications:

  • Bachelor’s Degree in Computer Science, Engineering or related field
  • Have a Scrum Master or other recognized Agile certification is advantage
  • At least 3-5 years experience working in similar technical roles for Digital solutions Desirable Experience

  Technical Skill Requirement:

  • Programming language : Angular, .NET Core 2.0+ (Web API) ,ASP.NET C# (MVC, Web-Forms),Web Service (REST, SOAP, Web API)
  • Mobile Language : Swift (iOS), Kotlin (Android), React, React Native
  • Database Environment : SQL Server,MySQL,Non-Structure DB ,Phyton
APPLY NOW